worm shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm shaft

    * kỹ thuật

    trục vít

    vít vô tận