worm bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm bit

    * kỹ thuật

    lưỡi khoan đã dùng