worm segment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm segment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm segment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm segment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm segment

    * kỹ thuật

    đoạn trục vít (thiết bị gia công chất dẻo)