worm hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm hole

    * kỹ thuật

    lỗ mọt

    lỗ mọt (gỗ)

    lỗ sâu (đục)