worm cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm cutting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự phay trục vít