worm miller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm miller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm miller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm miller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm miller

    * kỹ thuật

    máy phay trục vít