worm roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm roll

    * kỹ thuật

    lô có ren