worm screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm screw

    * kỹ thuật

    trục vít