worm-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm-hole.

Từ điển Anh Việt

  • worm-hole

    /'wə:mhoul/

    * danh từ

    lỗ sâu, lỗ mọt (trong gỗ, trái cây)