worm and nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm and nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm and nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm and nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm and nut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vít vô tận và đai ốc