worm gearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worm gearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worm gearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worm gearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worm gearing

    * kỹ thuật

    sự truyền động trục vít