working volume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working volume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working volume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working volume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working volume

    * kỹ thuật

    khối lượng thi công

    hóa học & vật liệu:

    thể tích làm việc