working value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working value

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giá trị làm việc