working table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working table

    * kỹ thuật

    bàn làm việc