working speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working speed

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tốc độ gia công