working skill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working skill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working skill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working skill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working skill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kỹ năng lao động