working ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working ratio

    * kinh tế

    hệ số khai thác