working plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working plane

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt phẳng làm việc