working place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working place.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working place

    * kỹ thuật

    chỗ làm việc

    nơi làm việc

    vị trí làm việc