working paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working paper

    * kinh tế

    văn kiện làm việc