working motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working motion

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chuyển động chính (máy cắt)

    chuyển động làm việc