working model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working model

    * kinh tế

    mô hình hoạt động

    mô hình hoạt động (của máy móc)