working method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working method

    * kỹ thuật

    phương pháp làm việc

    xây dựng:

    phương pháp công tác