working masses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working masses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working masses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working masses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working masses

    * kinh tế

    quần chúng lao động