working lunch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working lunch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working lunch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working lunch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working lunch

    * kinh tế

    bữa ăn trưa làm việc