working level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working level

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mức nước thi công