working layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working layer

    * kỹ thuật

    lớp công tác

    lớp làm việc