working joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khe vận hành

    mối nối thi công