working height nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working height nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working height giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working height.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • working height

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  chiều cao làm việc

  xây dựng:

  độ cao công tác