working gloves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working gloves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working gloves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working gloves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working gloves

    * kỹ thuật

    găng tay bảo hộ

    găng tay lao động