working funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working funds

    * kỹ thuật

    vốn luân chuyển