working fluid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working fluid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working fluid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working fluid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working fluid

    * kỹ thuật

    lưu chất hoạt động