working energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working energy

    * kỹ thuật

    năng lượng hữu công