working draft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working draft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working draft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working draft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working draft

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản nháp