working design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working design

    * kỹ thuật

    bản thiết kế thi công

    thiết kế thi công