working cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working cycle

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chu trình công tác