working budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

working budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm working budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của working budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • working budget

    * kinh tế

    ngân sách thực hiện