win of ilium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

win of ilium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm win of ilium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của win of ilium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • win of ilium

    * kỹ thuật

    y học:

    cánh xương chậu