win32 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

win32 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm win32 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của win32.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • win32

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Win32