win32s nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

win32s nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm win32s giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của win32s.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • win32s

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Win32s