wino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wino.

Từ điển Anh Việt

  • wino

    * danh từ

    người nghiện rượu, kẻ nghiện rượu (đặc biệt là rượu rẻ tiền)

Từ điển Anh Anh - Wordnet