winzip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winzip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winzip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winzip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • winzip

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình Winzip