wintel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wintel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wintel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wintel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wintel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Wintel