win16 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

win16 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm win16 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của win16.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • win16

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Win16