wine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine.

Từ điển Anh Việt

 • wine

  /wain/

  * danh từ

  rượu vang; rượu

  to be in wine: say rượu

  to take wine with: chạm cốc với

  rượu thuốc

  quinine wine: rượu canh ki na

  tiệc rượu sau bữa ăn (ở các trường đại học)

  màu rượu vang, màu đỏ sẫm

  good wine needs no bush

  (xem) bush

  new wine in old bottle

  bình cũ rượu mới

  * động từ (thông tục)

  uống rượu

  đ i rượu (ai)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wine

  * kinh tế

  rượu vang

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  rượu nho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wine

  fermented juice (of grapes especially)

  Synonyms: vino

  a red as dark as red wine

  Synonyms: wine-colored, wine-coloured

  drink wine

  treat to wine

  Our relatives in Italy wined and dined us for a week