wine body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine body

    * kinh tế

    độ hòa tan của rượu vang