winepress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winepress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winepress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winepress.

Từ điển Anh Việt

  • winepress

    /'wainpres/

    * danh từ

    máy ép nho

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winepress

    a press that is used to extract the juice from grapes