wine grower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine grower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine grower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine grower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine grower

    * kinh tế

    người trồng nho