wine shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine shop

    * kinh tế

    quán rượu