wine-stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine-stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine-stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine-stone.

Từ điển Anh Việt

  • wine-stone

    /'wainstoun/

    * danh từ

    cáu rượu (ở đáy thùng)